نثر نوین

نثر و تقاوت آن با شعر سپید , مقاله

نثر نوین

نثر و تقاوت آن با شعر سپید , مقاله

نثر صرفا به دنبال کشف پیچیدگی های روایی نیست بلکه تشخیص سطوح مختلف ، فرافکنی حلقه های محور افقی زنجیره ی روایی نسبت به محور عمودی تلویحی نیز هست . این حلقه ها حول محور زبان در کل اثر با تکیه بر
تفکر نویسنده و بیان سوژه مورد نظر اتفاق می افتد . بنابراین در نثر به دنبال جهانی هستیم تحت سلطه معنا .

آخرین مطالب

نثر نوین

"بنام خداوند مهر و مهربانی "

صفحه1.

#نثر نوین و چگونگی شکل گیری و پیدایش آن

کلمه حاصل حروف بهم پیوسته ایست که در اثر تجربه  و بنا بر قرار داد به معنا رسیده و این کلمه سرآغاز سخن شده است. 
از آنجایی که سخن را بر دو گونه تقسیم می کنیم از یک سو به نظم می رسیم و از سوی دیگر به نثر.

در ارتباط با نظم همین قدر بگویم  که طبق تعریف کلاسیک از نظم در لغت به معنی به هم پیوستن و به رشته کشیدن دانه های جواهر است و در اصطلاح سخنی که دارای وزن و قافیه می باشد. مترادف نظم را شعر می نامیم. اگرچه سخن در ارتباط با نظم بیش از این بند می باشد، به آن بسنده می کنیم که موضوع مورد بحث ما نثر می باشد. 

نثر در لغت به معنای پراکندن است و در اصطلاح سخنی که دارای وزن و قافیه نباشد. 
اولین نکته ای که ذهن را به سمت نثر می برد، جمله است.
1_ جمله از حیث معنی و مفهوم است که بر چهار قسم خبری،پرسشی،عاطفی،امری  تقسیم می شود. 
2_جمله از حیث فعل می باشد که به جمله فعلی،جمله ی بی فعل،اسنادی تقسیم می شود 
3_جمله از لحاظ ساختار و ترکیب بر دو گونه است، جمله ساده و جمله مرکب. 
هر کدام از اقسام جمله که در بالا نام برده شد تعاریفی مختص به خود را دارد و در وقت مناسب  به صورت ضمیمه و مفصل ارائه خواهد شد. 
در مرحله ی بعد  نوبت به کاربرد کلمات در جمله می رسد و ذهن را به خود مشغول می سازد به زبان ساده تر نقش هایی که کلمات در جمله به خود می گیرند که همان فاعل،مفعول، متمم،قید و...  هستند.

بر اساس سیر تاریخی که در نثر تابه امروز اتفاق افتاده و سبب بوجود آمدن شیوه های مختلفی در آن شده را به اختصار  مورد بررسی قرار میدهیم. 

1_اولین شیوه ی نثر، نثر مرسل است. 
بنا به تعریف نثری که ساده است، دارای سجع نیست و بسیار ساده و روشن است.

2_نثر مسجع که به تقلید از زبان عرب در ایران رایج شده است. در لغت  به معنای آواز پرندگان است.سجع  دارای جمله های قرینه است. 
سجع در نثر مانند قافیه است در شعر. 
بر سه قسم است. متوازن، مطرف و متوازی 
که هر کدام تعریف خود را دارند و در ضمیمه ارائه خواهد شد. 

3_نثر فنی یا مصنوع که از ترکیب مرسل و مسجع بوجود آمده و دارای اصطلاحات و تغییرات زیادی ست و در آن صفت های لفظی بدیع وجود دارد.  
4_نثر بینابین : در پایان نثر مرسل و در اپتدای نثر مسجع شکل گرفت که ریشه تاریخی دارد و بیشتر نثر دبیران عهد غزنوی ست. هم ویژگی نثر مرسل را دارد و هم نثر مسجع را. 
5_نثر شکسته و کوچه بازاری. که در دوره معاصر شکل گرفت و بیشتر داستان نویسان خصوصا در طنز از آن استفاده می کنند. 

همه ما می دانیم وقتی شیوه ای از ادبیات دچار فراموشی می شود یعنی نیازمند تغییراتی ست تا رواج پیدا کند و زنده بماند.

بنابراین 
شیوه دیگری از نثرتحت عنوان نثر نوین  که اخیرا ارائه شده در راستای  شیوه  نثر های ادبی ارائه شده تاکنون ، البته با اندکی تغییر و تحول می باشد.

نثر نوین 
به لحاظ ساختار زبانی سادگی نثر مرسل را دارد که با نثر مصنوع ترکیب شده و سبب تغییراتی در نثر مصنوع نیز شده است. نهایتا به نثری تبدیل شده متناسب با زبان ادبی امروز در راستای نثر مصنوع.

قطعا این شیوه از نثر هم مثل هر حرکتی که مشمول تغییرات می شود، می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

عمده ترین مشکلاتی که. گریبان شیوه ارائه شده را گرفته بود شامل :

1_ از شیوایی و زیبایی سخن که خصوصا در نثر مصنوع وجود داشت، کاسته شد.

2_چون ساختار محکمی نداشت دچار تزلزل شده بود.

3_بنا بر مشکلات نام برده،از. عمق  محتوا و درون مایه این نثر کاسته شده بود.

برای رفع این مشکلات با نگاهی به علوم و فنون بلاغت در صدد پاسخ برآمدم.

علوم بلاغت شامل فن معانی، فن بیان، فن بدیع می باشد.

فن بیان که همان اصول شفاهی ست که 18 مورد می باشد. 
1_سلاست :سخن نرم و روان و مطبوع باشد 
2_جزالت:سخن محکم و پر نغز باشد 
3_سهل ممتنع:سخن در ظاهر ساده اما در معنا سخت باشد.
4_عذب یا عذوبت :سخن خوش و روان و دلپذیر باشد
5_غث و سیمین:سخن یکدست نباشد.
6_مجابات:یعنی جوابگویی دو شاعر به یکدیگر که شاعر دوم وزن و قافیه شعر اول را  رعایت کند. که با توجه به نثر تغییر کرد. جوابگویی دو نویسنده به یکدیگر که از حیث محتوا و شیوه ببان برابر باشد 
7_مساوات:کیفیت سخن متعارف و معمول یعنی برابر بودن لفظ و معنی در سخن 
7_متکلف: سخنی است از مجرای طبیعی و مقتضای طبع سلیم خارج شده باشد. 
8_مطبوع:سخنی که در نتیجه حسن ترکیب الفاظ و شیرینی و گیرایی بیان در دل نشیند و در ذوق شنونده خوشایند آید. می تواند آراسته به صناعات ادبی باشد. 
9_تعقید: پیچیدگی و دشواری فهم سخن 
10_ ملمع: آن است که سخن را در فارسی با عربی، ترکی و... درآمیزند.
11_ فصاحت؛ درستی و شیوایی سخن حاصل نمی شود مگر آنکه در سخن از لغات و ترکیبات خوش آهنگ رایج استفاده شود و ترکیب بندی بر اساس قواعد دستوری باشد.

صفحه 2' 
12_ بلاغت : سخن درست و مناسب در جای خود قرار گیرد
13_ تلمیح : در سخن به حکایت یا داستان یا مثل و یا آیه ای اشاره دارد.

14_ چیستال یا نغز : گوینده در سخن از چیزی صراحت نام نبرند اما اوصاف آن را چنان بیان کنند که خواننده و شنونده و صاحب ذوق از شنیدن آن اوصاف به مقصود گوینده پی ببرند.

15_ مجاز: بکار بردن لفظ است در معنای غیر واقعی و حقیقی ان و باید در ارتباط با معنایی که استفاده می کند، باشد که در اصطلاح علم ببان، علاقه می گویند. 
علاقه در مجاز متنوع و گوناگون است.

16_ استعاره:  استعاره نوعی تشبیه است که در آن فقط یک رکن از دو رکن مهم تشبیه ذکر شده باشد.

17_ ایهام: در اصطلاح ادبا یعنی لفظی که دارای دو معنی دور و نزدیک است. چنان بکار برند که ذهن شنونده از معنای نزدیک به معنای دور آن برسد. 
18_ کنایه : معنای دور مورد نظر است 
فرق کنایه و ایهام در این است که در کنایه معنای دور مورد نظر است اما در ایهام هر دو منظور.

فن بیان که همان چگونگی بیان شعر و نثر می باشد. 
فن بدیع هم  شامل صناعات ادبی که در شعر مجاز می باشد.

اضافه شدن فن بدیع به این شیوه تمایل نثر نوین به شعر و شعر شدن را افزایش داد.اما همچنان شعر نیست و بر سر نثر بودن با توجه به قواعد دستوری ارائه شده به اثبات نثر می پردازد. 

با توجه به کاربرد این اصول در نثر و همچنین تغییر زبان به زبان ادبی امروزی،استفاده از صناعات ادبی  ضعف در  ساختار برطرف شد اما همچنان محتوا و درونمایه نیاز به بررسی و بازنگری داشت. هر چند که محتوا و درونمایه بر حسب سوژه مورد نظر نویسنده تعریف می شود. اما سوال این است آیا نثر نوین قابلیت این را دارد تا پا را فراتر از آنچه که هست بگذارد؟

همیشه معتقد بوده و هستم که برای بزرگ شدن باید بزرگتر اندیشید. 

طبیعی بود برای رفع این مسئله، نگاهی به سبک ها و مکاتب جهان بیاندازم و حاصل ترکیب و تلفیق این شیوه از نثر که شیوه ای نوین بود را  با مکاتب مختلف جهان بررسی نمایم و حاصل این بررسی :

1_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه اومانیسم..  با توجه به اینکه اومانیسم، انسان از دید معنوی ست. ترکیب و تلفیق با این سبک به لحاظ ساختار و درونمایه مورد نظر  موفق عمل می کند. 

2_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه کلاسی سیسم با توجه به اینکه کلاسی سیسم منطبق بر عقل و استدلال که تحلبل آن مرتب و منظم است، تا جایی که به ساختار زبان آسیب نرساند.تر کیب و تلفیق با سبک مورد نظر موفق عمل می کند.. 

3_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و دورنمایه رمانتیسیسم و با توجه به اینکه رمانتیسیسم منطبق بر احساس و عقاید است، ترکیب و تلفیق آن موفق عمل می کند، 
تلفیق این سبک با اومانیسم ساختاری بسیار زیبا ارائه. میدهد.

4_ در نگرشی به. سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه رالیسم، که رالیسم دیدن واقعیت های موجود است،موفق عمل می کند وترکیب ان با اومانیسم و کلاسی سیسم بسیار موفق عمل می کند.

صفحه 3

5_ در نگرشی به سبک نثر نوین  ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه ناتورالیسم یا طبیعت گرایی به همراه ترکیب و تلفیق با اومانیسم و رمانتیسیسم بسیار موفق عمل می کند. 

6_ نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه هنر برای هنر با توجه به اینکه در این سبک هنر مند به خلق استادانه اثر می پردازد بدون گنجاندن احساسات خود و در نظر گرفتن سلیقه اجتماع، می تواند موفق عمل کند. 

7_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه پارناس که وجود غم و اندوه است توام با خیال و با در نظر گرفتن و یا تلفیق آن با اپژکتیو و سوپژکتیو بسیار موفق عمل می کند. 

8_در  نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه سمبولیسم، اگر سمبولیسم را به معنای نشاندن یک مضمون در جای دیگری و یا به عبارت دیگر هنر بیان افکار و عقاید و عواطف نه از راه مستقیم بدانیم،  بسیار موفق عمل می کند.  
نظریه فرا رونده مالارمه که ریشه در ناخرسندی اجتماع دارد نیز موفق عمل خواهد کرد.

9_ نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه ناتوریسم که ترکیب و تلفیقی از سردی و ناخوشنودی پارناس و ریزه کاری های سمبولیسم را در خود جای داده، موفق عمل خواهد کرد.

10_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه ورییسم که تلفیق رالیسم و ناتورالیسم با لحنی تند و سوزاننده و خشن، بی پرده و گاه بی پروا ست،  موفق عمل خواهد کرد.

11_در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه فوتوریسم. با توجه به ذات ضد هنری که دارد و زندگی صنعتی نو و بیان مخالف آن، نا موفق است.

12_ درنگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه امپرسیونیسم که هدف ارائه تاثرات بیننده، بر پایه تجربه و مشاهدات عینی ست، موفق عمل می کند.

13_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه اکسپرسیونیسم در معنای شعور، احساس، رویا و اوهام اثر سیمای یک سلسله اشیا به گونه ای که سمبل ها را به هم نریزد و برای خواننده قابل تشخیص باشد، موفق عمل می کند.  
در واقع راهی برای اندیشه و بیان خواهد بود.

صفحه 4

14_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه کوبیسم. از آنجایی که سبک کوبیسم تصویر ذهنی را بر هم می ریزد و بعد به خلق تصویری جدید یا نو می پردازد، تا جایکه ساختار نثر نوین به لحاظ قالب و زبان را بر هم نریرد و سبب پراکندگی در محتوا و شلختگی نثر نشود، می تواند موفق عمل کند. 

15_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه دادایسم با تکیه بر استهزا و خرد ستیزی در جهت نیهیلیسیم باشد به قصد انهدام جامعه برای اعاده ی واقعیت های اصیل، موفق عمل می کند. 

16_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه سورالیسم که بیان شفاهی یا کتبی عملکرد حقیقی اند، باشد البته در غیاب عقل و فارغ از نظرات اخلاقی، می تواند موفق عمل کند.  
17_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه اگزیسیتانسیالیسم یا هستی گرایی و ترکیب آن با اومانیسم موفق عمل می کند.  
18_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه ایماژیسم که افق تخیل و تصوری ست که گسترده شده، می تواند موفق عمل کند و ترکیب آن با رمانتیسیسم و اومانیسم و ناتورالیسم بسیار موفق عمل می کند. 
19_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه مدرنیسم، اگر بازتاب نو در نگرشی نسبت به زندگی باشد، می تواند موفق عمل کند. 
20_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه پست مدرن اگر در واکنشی نسبت به مدرنیسم باشد موفق عمل می کند.

21_ در نگرشی به سبک ارائه شده به لحاظ ساختار و درونمایه آوانگارد یا کثرت گرایی تا جایی که ساختار نثر نوین بهم نریزد موفق عمل می کند. 

"واژه "

  • مریم راد(واژه)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی